Smartengeld

SmartengeldBij letselschade wordt onderscheid gemaakt tussen materiële en immateriële schade. Materiële schade is schade die mensen in hun vermogen raakt. Met ander woorden: kosten die men moet maken als gevolg van de gebeurtenis waarbij letsel is ontstaan. Immateriële schade is alle andere schade, zoals pijn (lichamelijk, maar ook psychisch leed), ontsiering van het lichaam (littekens en dergelijke) en de tijdelijke of blijvende klachten als gevolg van de letselschade veroorzakende gebeurtenis. Hierbij worden ook gederfde levensvreugde en aantasting in de persoon (belediging enzovoort) meegerekend. Smartengeld is een financiële compensatie voor geleden immateriële schade.

Hoogte van smartengeld

Smartengeld wordt in Nederland toegekend op grond van artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek. Affectieschade (smartengeld voor het verlies van een dierbare) wordt in Nederland niet toegekend. Uiteraard moet aan bepaalde in de wet genoemde voorwaarden worden voldaan om smartengeld toe te kennen. De hoogte van toegekend smartengeld hangt af van verschillende factoren, zoals de leeftijd van het slachtoffer, de persoonlijke omstandigheden van het slachtoffer, de aard en ernst van de verwondingen en dergelijke. Kortom: het bepalen van de hoogte van smartengeld is maatwerk.

Het verhalen van uw immateriële schade

B&O Letselschade is gespecialiseerd in het verhalen van smartengeld bij letselschade. Hierbij kan gedacht worden aan whiplash, hersen- of rugletsel, dwarslaesie enzovoort. Ook psychische schade wordt in de vordering meegenomen. Omdat het om maatwerk gaat, is het verstandig professionele juridische hulp in te schakelen. B&O Letselschade zorgt met vakbekwame ervaren letselschade-experts voor een optimale afwikkeling van uw letselschadezaak. Wij streven naar een maximale vergoeding voor de door u geleden letselschade.

Kosten

In de wet is bepaald dat de aansprakelijke partij in een letselschadezaak alle kosten dient te vergoeden. Hieronder vallen ook de kosten die u maakt voor juridische ondersteuning. U krijgt van ons in dat geval dan ook geen nota; deze gaat direct naar de (verzekeraar van de) tegenpartij. Neem contact op met ons om te vragen of wij ook u gratis kunnen bijstaan.

Lees meer over smartengeld na een verkeersongeluk.